แนวปฏิบัติและระเบียบการเข้าห้องสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

แผนผังอาคารสอบ และผังห้องเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ