ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ และแนวปฏิบัติ การสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

ประกาศรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (โครงการพิเศษ)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

แผนผังโรงเรียนและแผนผังห้องสอบ