ผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ ม.3 ปีการศึกษา 2565

ผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภา […]

Ratchanon Panmas

17 มกราคม 2566

ผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ ป.6 ปีการศึกษา 2565

ผลการสอบแข่งขันวัดความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภา […]

Ratchanon Panmas

17 มกราคม 2566

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานเครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE  เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ด้วย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช จะดาเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานเครือข่ายโรงเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคใต้ตอนบน จานวน 1 อัตรา

Ratchanon Panmas

29 มิถุนายน 2565
1 2